Vistelsen

Behandlingsvistelsen

Den psykosociala behandlingen integreras såväl i vardagen som i de schemalagda aktiviteterna och har sin grund i kognitiv terapi där sambandet mellan tanke, känsla och handling är viktig.

Psykosocial Behandling

Den psykosociala behandlingen integreras såväl i vardagen som i de schemalagda aktiviteterna och har sin grund i kognitiv terapi där sambandet mellan tanke, känsla och handling är viktig. Genom att följa en tydlig struktur under dagen skapas trygghet och en känsla av sammanhang för klienten. De schemalagda behandlingsgrupperna leds av alkohol-och drogterapeuter tillsammans med behandlare.

Vi arbetar utifrån följande områden;

  • Beteendeanalys
  • Färdighetsträning
  • Social träning
  • ADL
  • Återfallsprevention
  • Familjeperspektiv
  • MI
  • CRA, ACT samt ADDIS

All personal har kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa samt missbruk och beroende samt MI, vilket gör att klienten vid behov får samtalsstöd och möjlighet till reflektion, även utöver de schemalagda aktiviteterna. Stor vikt behöver i alla sammanhang läggas vid att klarlägga var i förändringsprocessen klienten befinner sig, för att matcha interventioner mot graden av motivation. Här har genomförandeplanen en central roll. Varje vecka håller ansvarig kontaktman tillsammans med personalgruppen en behandlingskonferens, där arbetet utgår ifrån och stäms av mot genomförandeplanen.

Rekreation och friskvård i form av utevistelse, fiske, friluftsaktiviteter ingår i behandlingen. Här betonar vi behovet av och nyttan med att vårda kroppen som en viktig del av behandlingen och som komplement till de mer teoretiska delarna.