Om oss

Vi som arbetar på Kvarnåsen HVB känner ett behov att få omsätta nya landvinningar inom forskning och nya kunskaper om beroendetillstånd i praktiskt arbete på behandlingshem. Den bästa behandlingen tillsammans med ett varmt bemötande gör mycket gott för individen och deras närstående. Med bred kompetens och humanistiskt förhållningssätt och med Omhändertagande som ledord, hjälper vi våra klienter till ett nytt och bättre liv.

Vår personal har ett stort engagemang och ett genuint intresse att stödja människor till förändring och ett drogfritt, aktivt liv. Kompetensen i personalgruppen är hög och vi har varierande utbildning inom neuropsykiatri/psykiatri/missbruk/socialt förändringsarbete eller hälso- och sjukvård. Alla anställda inom vår HVB-verksamhet har utbildning i Motiverande Samtal (MI) och Återfallsprevention (ÅP). Våra behandlare är också utbildade inom KBT-kognitivt inriktad terapi och KOBTIVA- kognitiv- och beteendeträning i vardagen, ART samt Community Reinforcement Approach (CRA). Vi arbetar även med ADDIS och ADDIS-ung.

Vår personal deltar i löpande extern handledning.

Vi arbetar med kvalitetssäkring utifrån vårt ledningssystem för kvalitet. Arbetet innefattar regelbundna ledningsmöten, där klienter har direkta möjligheter att lyfta kvalitetsfrågor med ledningen. Vidare utförs återkommande klientnöjdhetsundersökningar, egenkontroller och interna revisioner. Vi genomför även återkommande remittentundersökningar.