Behandlingsprogram

Behandlingsprogram

Kvarnåsen HVB erbjuder behandling vid missbruk och beroende. Vårt behandlingsprogram utgår från evidensbaserade metoder. Vi arbetar utifrån KBT, manualbaserade CRA-samtal, MI, och kontaktmannasamtal samt arbete i grupp. Vi har även kompetens gällande ADDIS, ADDIS-ung och ACT.

I vårt behandlingsprogram ingår behandling av missbruk/beroende, social träning och samspel, ADL samt återfallsprevention och daglig sysselsättning. Vi har möjlighet att erbjuda våra klienter praktik i samverkan med det lokala föreningslivet! Det finns även möjlighet till fortsatta studier.

Behandlingsprogram

Den psykosociala behandlingen integreras i vardagen och i de schemalagda aktiviteterna och innehåller social färdighetsträning och samspel, ADL, möjlighet till fysisk aktivitet och även att utöva ett befintligt fritidsintresse. Genom daglig struktur med individuellt anpassade veckoscheman, skapas trygghet och förutsägbarhet under behandlingstiden.

Behandling sker generellt i 3 till 6 månader med möjlighet till förlängning. Vi anpassar behandlingstiden utifrån klientens specifika behov och förutsättningar.  Vistelsen är indelad i tre faser.Utifrån ett salutogent förhållningssätt tränas klienten, från inskrivning till utskrivning, i att upprätta och vidmakthålla ett sunt och funktionellt beteende.

1. Insatsförberedelse

  • Syfte

Insatsen bygger på att klienten gör en självskattning där grundläggande fysiska, psykiska och sociala färdigheter screenas. Klienten går igenom en omfattande screeningsprocess som har till syfte att identifiera olika behov. Insatsen har även till syfte att medvetandegöra klienten i omsorgsfasen samt övergångsfasen som öppnar upp inför en förändringsprocess. Klienten har i denna fas ofta svårt att koppla konsekvenserna av sin livsstil till sin huvudproblematik. Klienten kan befinna sig inom denna fas under 1-3 månader.

  • Mål

Att samla information runt klientens utvecklingsområden samt att identifiera vilken medvetenhet och funktionsnivå klienten befinner sig i vid ankomsten till behandlingshemmet. Insatsen inbegriper även att klienten får insikt och kan erkänna sitt missbruk/beroende

Att klienten uppnår en är grundläggande förståelse och identifiering om var i omsorgsfasen han/hon befinner sig. Klienten ska ha en övergripande bild över sin livssituation.

Klienten ska under fasen få motivation och högre funktionsnivå inom fysiska, psykiska och sociala färdigheter. Utvecklingsområden ska vara tydliga och prioriterade i ordning där screeningen är styrdokumentet i behandlingen.

  • Metod

screening  | fysioterapi  |  stresshantering  |  kognitiv behandling  | affektiv behandling  |  gruppterapi  | individuella sessioner  | miljöterapi

2. Primärbehandling

  • Syfte

Primärbehandlingens huvuduppgift är att tillsammans med klienten utreda och initiera en behandlingsplan/genomförandeplan som tar hänsyn till varje klients unika behov och förutsättningar. Insatsen är flexibel och för klienten mot en kognitiv, affektiv och social omstrukturering som bidrar till att höja funktionsnivån och ge klienten en kort och långsiktig fysisk, psykisk och social hållbarhet.

  • Mål

Begriplighet:  Klientens livssituation ska bli mer förståelig och tydlig.

Hanterbarhet:  Utveckla färdigheter som bidrar till att inre och yttre faktorer samexisterar med varandra för att möjliggöra förändring.

Meningsfullhet:  Behov och förmåga av delaktighet till en frivillig förändringsprocess och bli redo för en fördjupad behandling.

  • Metod

screening  |  behandlingsplanering  |  stresshantering  |  kognitiv behandling  |  kognitiv behandling  |  affektiv behandling  |  gruppterapi  |  individuella sessioner  |  miljöterapi  |  social omstrukturering  |  förnekelseterapi  |  social färdighetsträning  |  fysioterapi

3. Fördjupad behandling/eftervårdsplanering

  • Syfte

Fördjupningsbehandlingen har till syfte att påbörja en terapeutisk parallellprocess som fördjupar klienten i den redan existerade behandlingen. Insatsen riktar sig även mot att iscensätta och planera och träna inför återgången i omställningsfasen mellan HVB-hemmet och hemmiljön. Klienten tränas även inför färdigheter som kan behövas i svåra krissituationer.

  • Mål

Att underlätta och planera inför en återgång till samhället till ett eget självständigt liv. Klienten ska i denna fas ha färdigheter och kunskaper som möjliggör en hållbar förändring som ger ett självständigt liv, egen bostad, egen försörjning och fungerande relationer.

Klienten ska ha genomgått en strukturerad återfallsprevention och kunna identifiera varningssignaler mot återfall samt ha kunskaper om risksituationer vid hemkomst.

  • Metod

tillsätta kontaktperson som finns med vid utslussplaneringen  |  screening  |  fysioterapi  |  stresshantering  |  kognitiv behandling  |  affektiv behandling  |  gruppterapi  |  individuella sessioner  |  miljöterapi  |  sysselsättningsförberedelse  |  strukturerad återfallsprevention