Behandlingsprogram

Kvarnåsen HVB erbjuder behandling vid missbruk och beroende. Vårt behandlingsprogram utgår från evidensbaserade metoder. Vi arbetar med KBT, KOBTIVA-  kognitiv- och beteendeträning i vardagen, MI, KP-samtal samt CRA. Vi har även kompetens gällande ADDIS, ADDIS-ung och ACT.

I vårt behandlingsprogram ingår behandling av missbruk/beroende, social träning och samspel, ADL samt återfallsprevention.

Behandlingsprogram

Den psykosociala behandlingen integreras i vardagen och i de schemalagda aktiviteterna och innehåller social färdighetsträning och samspel, ADL, möjlighet till fysisk aktivitet och att utöva ett fritidsintresse. Genom daglig struktur med individuellt anpassade veckoscheman, skapas trygghet och förutsägbarhet under behandlingstiden.

Behandling sker generellt i 3 till 12 månader. Vi anpassar behandlingstiden utifrån klientens specifika behov och förutsättningar.  Vistelsen är indelad i tre faser. Under hela behandlingstiden arbetar vi parallellt med arbetsmetoden KOBTIVA-  kognitiv- och beteendeträning i vardagen. Utifrån ett salutogent förhållningssätt tränas klienten, från inskrivning till utskrivning, i att upprätta och vidmakthålla ett sunt och funktionellt beteende.

Fas 1 – Introduktion

Introduktion på Kvarnåsen.
Inskrivning samt upprättande av individuell genomförandeplan utifrån vårdplan från socialtjänst, i samverkan med klient. Återkoppling av upprättad genomförandeplan till socialtjänsten. Kartläggning av klientens nätverk samt anhörigstöd. Klientens kontakter med sjukvården kartläggs och dokumenteras. Även social kartläggning genomförs.
Möjligheter till praktik alternativt studier presenteras. Praktiken påbörjas i fas 2.

Klienten tilldelas en kontaktperson som följer klienten genom hela behandlingstiden. Kvarnåsens dagsschema introduceras och individuellt veckoschema för klient upprättas av kontaktperson.

Klienten får under denna tid möjlighet att lära känna personalen och övriga klienter samt delta i gruppbehandling. Klienten erbjuds också enskilda kontaktmannasamtal. Individuella samtal med manualbaserad CRA-behandling påbörjas.

Klienten introduceras i de olika arbetsområden som klienten har ansvar för, tillsammans med personal. Under fas 1 som också är analysperiod, tas klientens olika träningsområden fram. Träningsområdena integreras i klientens veckoschema. Fokus läggs på motivation till drogfrihet och förändring samt den allmänna funktionsnivån vad gäller yttre struktur.

Fas 2  – Behandlingsfas

Behandling i grupp samt individuella samtal och kontaktmannasamtal enligt genomförandeplanen. Klienten deltar i schemalagda aktiviteter. Klient arbetar aktivt i dagliga grupplektioner med KBT inriktning, med arbetsbok, individuella samtal samt manualbaserade CRA- samtal tillsammans med alkohol- och drogterapeut. Fokus ligger här på egna kortsiktiga och långsiktiga mål, förändringsarbete, problemlösning och lösningsfokuserade handlingssätt för att uppnå och upprätthålla drogfrihet. Behandlingstiden är individuell. I denna fas påbörjas praktik.

Fas 3  – Utslussningsfas

Aktivt arbete med återfallsprevention och färdighetsträning och samspel. Kartläggning och riskanalys för eventuellt återfall. Aktivt arbete med strategier för att undvika drogsug samt hur man tar hjälp av nätverk och självhjälpsgrupper. Aktivt arbete med att behärska färdigheter som att ha kontakter med myndigheter och sjukvård, söka bostad, arbete och att ha fungerande sociala kunskaper och färdigheter.

Planering i samråd med socialtjänst hur klienten på bästa sätt ska avsluta behandlingstiden och hur klienten ska upprätthålla drogfrihet när denne har kommit hem. Här erbjuder vi utslussning till stödboende i lägenhet i Holmsund utanför Umeå med möjlighet till lärlingsutbildning i flera steg. Lärlingsutbildningen innehåller allt från hushållsekonomi, basala IT-kunskaper och aktiviteter, till möjlighet att ta körkort!

Aktiv planering för bostad, sysselsättning, kontakter med sjukvård/öppenvård och andra hjälpande och stöttande faktorer efter behandlingstiden.

Aktivt arbete med avslut som möjliggör för klienten att reflektera och att sammanfatta de färdigheter som behandlingen gett och de framsteg som gjorts.

Eftervård

Klienten erbjuds återbesöksveckor i samråd med socialtjänst, för att befästa kunskaper och lärdomar av behandlingen. Återbesöksveckorna stärker det långsiktiga behandlingsresultatet ytterligare och är ett uppskattat inslag.