Barn som anhöriga

Stöd till barn som anhöriga är ett lagstadgat ansvar för Hälso- och sjukvården och en viktig uppgift för oss som HVB-hem. Barn som växer upp i en familj där en förälder har ett beroende, missbruk eller psykisk ohälsa, kan uppleva negativa konsekvenser både på kort och lång sikt. Barnens vardag är kantad av oro,   stort ansvarstagande, förändringar och svåra upplevelser. Detta kan leda till skolsvårigheter och egen ohälsa.  När vi tar emot en klient som har barn så kan han/hon behöva stöd i sin föräldraroll. Vår personal kan ge klienten nya verktyg och strategier som gör att klienten blir starkare och tryggare i sin föräldraroll.

Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Folkhälsomyndigheten, Skolverket och SKL samarbetar för att utveckla stöd för arbete med barn som anhöriga.